Quy trình

  Quy trình

  Quy trình

  Thêm giỏ hàng thành công.
  Quy trình

  Tiêp nhận yêu cầu

  B1

  Tiêp nhận yêu cầu
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Tiêp nhận yêu cầu

  Chọn vật tư

  B2

  Chọn vật tư
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Chọn vật tư

  Tư vấn - Thiết kế

  B3

  Tư vấn - Thiết kế
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Tư vấn - Thiết kế

  Thi công

  B4

  Thi công
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Thi công

  Hoàn thiện

  B5

  Hoàn thiện
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Hoàn thiện

  Nghiệm thu

  B6

  Nghiệm thu
  Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
  Nghiệm thu